logo

لطفا منتظر بمانید

مجمع خیرین خیرینه
عضویت از : 11 اردیبهشت 1398
تاریخ تولد : 1398/02/11
پست الکترونیک :
حامی 5402 پروژه
پروژه های موفق 5 پروژه
پروژه ها 53 پروژه
نظر 0

پـروژه های مجمع خیرین خیرینه

زمان پروژه به پایان رسیده است
% 0
موفقیت
زمان این پروژه به اتمام رسیده است
زمان باقی مانده
5402
حمایت کننده
زمان پروژه به پایان رسیده است
% 0
موفقیت
زمان این پروژه به اتمام رسیده است
زمان باقی مانده
5402
حمایت کننده
زمان پروژه به پایان رسیده است
% 1
موفقیت
زمان این پروژه به اتمام رسیده است
زمان باقی مانده
5402
حمایت کننده
زمان پروژه به پایان رسیده است
% 16
موفقیت
زمان این پروژه به اتمام رسیده است
زمان باقی مانده
5402
حمایت کننده
زمان پروژه به پایان رسیده است
% 32
موفقیت
زمان این پروژه به اتمام رسیده است
زمان باقی مانده
5402
حمایت کننده
زمان پروژه به پایان رسیده است
% 50
موفقیت
زمان این پروژه به اتمام رسیده است
زمان باقی مانده
5402
حمایت کننده
زمان پروژه به پایان رسیده است
% 27
موفقیت
زمان این پروژه به اتمام رسیده است
زمان باقی مانده
5402
حمایت کننده
زمان پروژه به پایان رسیده است
% 2
موفقیت
زمان این پروژه به اتمام رسیده است
زمان باقی مانده
5402
حمایت کننده