logo

لطفا منتظر بمانید

مجمع خیرین خیرینه
عضویت از : 11 اردیبهشت 1398
تاریخ تولد : 1398/02/11
پست الکترونیک :
حامی 4598 پروژه
پروژه های موفق 5 پروژه
پروژه ها 50 پروژه
نظر 0

پـروژه های مجمع خیرین خیرینه

زمان پروژه به پایان رسیده است
% 99
موفقیت
زمان این پروژه به اتمام رسیده است
زمان باقی مانده
4598
حمایت کننده
زمان پروژه به پایان رسیده است
% 1
موفقیت
زمان این پروژه به اتمام رسیده است
زمان باقی مانده
4598
حمایت کننده
زمان پروژه به پایان رسیده است
% 4
موفقیت
زمان این پروژه به اتمام رسیده است
زمان باقی مانده
4598
حمایت کننده
زمان پروژه به پایان رسیده است
% 32
موفقیت
زمان این پروژه به اتمام رسیده است
زمان باقی مانده
4598
حمایت کننده
زمان پروژه به پایان رسیده است
% 50
موفقیت
زمان این پروژه به اتمام رسیده است
زمان باقی مانده
4598
حمایت کننده
زمان پروژه به پایان رسیده است
% 27
موفقیت
زمان این پروژه به اتمام رسیده است
زمان باقی مانده
4598
حمایت کننده
زمان پروژه به پایان رسیده است
% 2
موفقیت
زمان این پروژه به اتمام رسیده است
زمان باقی مانده
4598
حمایت کننده
زمان پروژه به پایان رسیده است
% 93
موفقیت
زمان این پروژه به اتمام رسیده است
زمان باقی مانده
4598
حمایت کننده
زمان پروژه به پایان رسیده است
% 63
موفقیت
زمان این پروژه به اتمام رسیده است
زمان باقی مانده
4598
حمایت کننده
1
100 %
این پروژه با موفقیت به پایان رسید
% 100
موفقیت
زمان این پروژه به اتمام رسیده است
زمان باقی مانده
4598
حمایت کننده