logo

لطفا منتظر بمانید

پروژه های آرشیو

% 59
موفقیت
3 روز
زمان باقی مانده
1100
حمایت کننده
image
موسسه خیرینه
نذر مادر
59%
17,704,000 تومان
از 30,000,000تومان مورد نیاز
حمایت میکنم
100 %
این پروژه با موفقیت به پایان رسید
% 100
موفقیت
زمان این پروژه به اتمام رسیده است
زمان باقی مانده
1100
حمایت کننده
image
موسسه خیرینه
یلدای مهربانی
100%
12,750,300 تومان
از 12,000,000تومان مورد نیاز
پروژه موفق شد!
زمان پروژه به پایان رسیده است
% 4
موفقیت
زمان این پروژه به اتمام رسیده است
زمان باقی مانده
1100
حمایت کننده
image
موسسه خیرینه
همیار سلامت
4%
215,000 تومان
از 5,000,000تومان مورد نیاز
پایان زمان پروژه
زمان پروژه به پایان رسیده است
% 41
موفقیت
زمان این پروژه به اتمام رسیده است
زمان باقی مانده
1100
حمایت کننده
image
موسسه خیرینه
نذر اربعین
41%
8,250,000 تومان
از 20,000,000تومان مورد نیاز
پایان زمان پروژه
زمان پروژه به پایان رسیده است
% 14
موفقیت
زمان این پروژه به اتمام رسیده است
زمان باقی مانده
1100
حمایت کننده
image
موسسه خیرینه
نذر قربانی
14%
2,876,500 تومان
از 20,000,000تومان مورد نیاز
پایان زمان پروژه
زمان پروژه به پایان رسیده است
% 0
موفقیت
زمان این پروژه به اتمام رسیده است
زمان باقی مانده
1100
حمایت کننده
image
موسسه خیرینه
هشتم های هشت هزار تومانی
0%
278,000 تومان
از 200,000,000تومان مورد نیاز
پایان زمان پروژه
زمان پروژه به پایان رسیده است
% 50
موفقیت
زمان این پروژه به اتمام رسیده است
زمان باقی مانده
1100
حمایت کننده
image
موسسه خیرینه
نذر شیر خشک
50%
3,000,000 تومان
از 6,000,000تومان مورد نیاز
پایان زمان پروژه
زمان پروژه به پایان رسیده است
% 27
موفقیت
زمان این پروژه به اتمام رسیده است
زمان باقی مانده
1100
حمایت کننده
image
موسسه خیرینه
دشت اول
27%
814,156 تومان
از 3,000,000تومان مورد نیاز
پایان زمان پروژه
100 %
این پروژه با موفقیت به پایان رسید
% 100
موفقیت
زمان این پروژه به اتمام رسیده است
زمان باقی مانده
1100
حمایت کننده
image
موسسه خیرینه
به رسم پدر
100%
11,796,000 تومان
از 10,000,000تومان مورد نیاز
پروژه موفق شد!
100 %
این پروژه با موفقیت به پایان رسید
% 100
موفقیت
زمان این پروژه به اتمام رسیده است
زمان باقی مانده
1100
حمایت کننده
image
موسسه خیرینه
طرح وصال
100%
6,235,000 تومان
از 6,000,000تومان مورد نیاز
پروژه موفق شد!
100 %
این پروژه با موفقیت به پایان رسید
% 100
موفقیت
زمان این پروژه به اتمام رسیده است
زمان باقی مانده
1100
حمایت کننده
image
موسسه خیرینه
صدقه اول ماه
100%
1,395,000 تومان
از 1,000,000تومان مورد نیاز
پروژه موفق شد!
زمان پروژه به پایان رسیده است
% 2
موفقیت
زمان این پروژه به اتمام رسیده است
زمان باقی مانده
1100
حمایت کننده
image
موسسه خیرینه
دست خدا باشیم
2%
345,000 تومان
از 22,000,000تومان مورد نیاز
پایان زمان پروژه