logo

لطفا منتظر بمانید

پروژه های آرشیو

% 62
موفقیت
2 هفته
زمان باقی مانده
174
حمایت کننده
image
موسسه خیرینه
هم درد مردم ایران
62%
6,197,000 تومان
از 10,000,000تومان مورد نیاز
حمایت میکنم
% 85
موفقیت
2 هفته
زمان باقی مانده
174
حمایت کننده
image
موسسه خیرینه
دشت اول (دی ماه)
85%
1,271,500 تومان
از 1,500,000تومان مورد نیاز
حمایت میکنم
100 %
این پروژه با موفقیت به پایان رسید
% 100
موفقیت
زمان این پروژه به اتمام رسیده است
زمان باقی مانده
174
حمایت کننده
image
موسسه خیرینه
دشت اول
100%
736,000 تومان
از 700,000تومان مورد نیاز
پروژه موفق شد!
100 %
این پروژه با موفقیت به پایان رسید
% 100
موفقیت
زمان این پروژه به اتمام رسیده است
زمان باقی مانده
174
حمایت کننده
image
موسسه خیرینه
مهر باران
100%
620,000 تومان
از 0تومان مورد نیاز
پروژه موفق شد!
زمان پروژه به پایان رسیده است
% 0
موفقیت
زمان این پروژه به اتمام رسیده است
زمان باقی مانده
174
حمایت کننده
image
موسسه خیرینه
به رسم پدر
0%
0 تومان
از 7,000,000تومان مورد نیاز
پایان زمان پروژه
زمان پروژه به پایان رسیده است
% NAN
موفقیت
زمان این پروژه به اتمام رسیده است
زمان باقی مانده
174
حمایت کننده
image
موسسه خیرینه
اردوی جهادی
NAN%
0 تومان
از 0تومان مورد نیاز
پایان زمان پروژه
زمان پروژه به پایان رسیده است
% 21
موفقیت
زمان این پروژه به اتمام رسیده است
زمان باقی مانده
174
حمایت کننده
image
موسسه خیرینه
طرح وصال
21%
1,470,000 تومان
از 7,000,000تومان مورد نیاز
پایان زمان پروژه
زمان پروژه به پایان رسیده است
% 0
موفقیت
زمان این پروژه به اتمام رسیده است
زمان باقی مانده
174
حمایت کننده
image
موسسه خیرینه
تبسم
0%
0 تومان
از 3,000,000تومان مورد نیاز
پایان زمان پروژه
زمان پروژه به پایان رسیده است
% 0
موفقیت
زمان این پروژه به اتمام رسیده است
زمان باقی مانده
174
حمایت کننده
image
موسسه خیرینه
پروانه ها بر مدار آفتاب
0%
0 تومان
از 4,300,000تومان مورد نیاز
پایان زمان پروژه
زمان پروژه به پایان رسیده است
% 1
موفقیت
زمان این پروژه به اتمام رسیده است
زمان باقی مانده
174
حمایت کننده
image
موسسه خیرینه
دست خدا باشیم
1%
300,000 تومان
از 22,000,000تومان مورد نیاز
پایان زمان پروژه
زمان پروژه به پایان رسیده است
% 4
موفقیت
زمان این پروژه به اتمام رسیده است
زمان باقی مانده
174
حمایت کننده
image
موسسه خیرینه
لبخند بساز
4%
575,000 تومان
از 13,000,000تومان مورد نیاز
پایان زمان پروژه
زمان پروژه به پایان رسیده است
% 0
موفقیت
زمان این پروژه به اتمام رسیده است
زمان باقی مانده
174
حمایت کننده
image
موسسه خیرینه
دست خدا باشیم
0%
0 تومان
از 30,000,000تومان مورد نیاز
پایان زمان پروژه