logo

لطفا منتظر بمانید

پروژه های آرشیو

% 2
موفقیت
1 روز
زمان باقی مانده
3570
حمایت کننده
image
موسسه خیرینه
سفره دار
2%
495,000 تومان
از 25,000,000تومان مورد نیاز
حمایت میکنم
زمان پروژه به پایان رسیده است
% 0
موفقیت
زمان این پروژه به اتمام رسیده است
زمان باقی مانده
3570
حمایت کننده
image
موسسه خیرینه
میم مثل مادر
0%
7,297,248 تومان
از 1,500,000,000تومان مورد نیاز
پایان زمان پروژه
زمان پروژه به پایان رسیده است
% 3
موفقیت
زمان این پروژه به اتمام رسیده است
زمان باقی مانده
3570
حمایت کننده
image
موسسه خیرینه
گوشت قربانی
3%
670,000 تومان
از 20,000,000تومان مورد نیاز
پایان زمان پروژه
زمان پروژه به پایان رسیده است
% 28
موفقیت
زمان این پروژه به اتمام رسیده است
زمان باقی مانده
3570
حمایت کننده
image
موسسه خیرینه
نذر مادر
28%
21,252,265 تومان
از 75,000,000تومان مورد نیاز
پایان زمان پروژه
زمان پروژه به پایان رسیده است
% 3
موفقیت
زمان این پروژه به اتمام رسیده است
زمان باقی مانده
3570
حمایت کننده
image
موسسه خیرینه
نذر میوه
3%
612,300 تومان
از 20,000,000تومان مورد نیاز
پایان زمان پروژه
زمان پروژه به پایان رسیده است
% 1
موفقیت
زمان این پروژه به اتمام رسیده است
زمان باقی مانده
3570
حمایت کننده
image
موسسه خیرینه
یلدای مهربانی
1%
405,000 تومان
از 40,000,000تومان مورد نیاز
پایان زمان پروژه
زمان پروژه به پایان رسیده است
% 54
موفقیت
زمان این پروژه به اتمام رسیده است
زمان باقی مانده
3570
حمایت کننده
image
موسسه خیرینه
قربانی اول ماه صفر
54%
16,136,000 تومان
از 30,000,000تومان مورد نیاز
پایان زمان پروژه
زمان پروژه به پایان رسیده است
% 3
موفقیت
زمان این پروژه به اتمام رسیده است
زمان باقی مانده
3570
حمایت کننده
image
موسسه خیرینه
نذر محرم
3%
1,583,000 تومان
از 50,000,000تومان مورد نیاز
پایان زمان پروژه
زمان پروژه به پایان رسیده است
% 94
موفقیت
زمان این پروژه به اتمام رسیده است
زمان باقی مانده
3570
حمایت کننده
image
موسسه خیرینه
نذر شیر خشک
94%
11,226,001 تومان
از 12,000,000تومان مورد نیاز
پایان زمان پروژه
زمان پروژه به پایان رسیده است
% 93
موفقیت
زمان این پروژه به اتمام رسیده است
زمان باقی مانده
3570
حمایت کننده
image
موسسه خیرینه
به رسم پدر
93%
18,594,001 تومان
از 20,000,000تومان مورد نیاز
پایان زمان پروژه
زمان پروژه به پایان رسیده است
% 8
موفقیت
زمان این پروژه به اتمام رسیده است
زمان باقی مانده
3570
حمایت کننده
image
موسسه خیرینه
قربانی عید قربان
8%
3,112,000 تومان
از 40,000,000تومان مورد نیاز
پایان زمان پروژه
زمان پروژه به پایان رسیده است
% 41
موفقیت
زمان این پروژه به اتمام رسیده است
زمان باقی مانده
3570
حمایت کننده
image
موسسه خیرینه
پروانه ها بر مدار آفتاب
41%
2,844,500 تومان
از 7,000,000تومان مورد نیاز
پایان زمان پروژه