logo

لطفا منتظر بمانید

پروژه های آرشیو

زمان پروژه به پایان رسیده است
% 3
موفقیت
زمان این پروژه به اتمام رسیده است
زمان باقی مانده
3249
حمایت کننده
image
موسسه خیرینه
نذر محرم
3%
1,583,000 تومان
از 50,000,000تومان مورد نیاز
پایان زمان پروژه
زمان پروژه به پایان رسیده است
% 94
موفقیت
زمان این پروژه به اتمام رسیده است
زمان باقی مانده
3249
حمایت کننده
image
موسسه خیرینه
نذر شیر خشک
94%
11,226,001 تومان
از 12,000,000تومان مورد نیاز
پایان زمان پروژه
زمان پروژه به پایان رسیده است
% 93
موفقیت
زمان این پروژه به اتمام رسیده است
زمان باقی مانده
3249
حمایت کننده
image
موسسه خیرینه
به رسم پدر
93%
18,594,001 تومان
از 20,000,000تومان مورد نیاز
پایان زمان پروژه
زمان پروژه به پایان رسیده است
% 8
موفقیت
زمان این پروژه به اتمام رسیده است
زمان باقی مانده
3249
حمایت کننده
image
موسسه خیرینه
قربانی عید قربان
8%
3,112,000 تومان
از 40,000,000تومان مورد نیاز
پایان زمان پروژه
زمان پروژه به پایان رسیده است
% 41
موفقیت
زمان این پروژه به اتمام رسیده است
زمان باقی مانده
3249
حمایت کننده
image
موسسه خیرینه
پروانه ها بر مدار آفتاب
41%
2,844,500 تومان
از 7,000,000تومان مورد نیاز
پایان زمان پروژه
زمان پروژه به پایان رسیده است
% 2
موفقیت
زمان این پروژه به اتمام رسیده است
زمان باقی مانده
3249
حمایت کننده
image
موسسه خیرینه
خیرینه و مرغ در خوزستان
2%
460,000 تومان
از 20,000,000تومان مورد نیاز
پایان زمان پروژه
زمان پروژه به پایان رسیده است
% 47
موفقیت
زمان این پروژه به اتمام رسیده است
زمان باقی مانده
3249
حمایت کننده
image
موسسه خیرینه
نخلینه
47%
5,690,000 تومان
از 12,100,000تومان مورد نیاز
پایان زمان پروژه
زمان پروژه به پایان رسیده است
% 11
موفقیت
زمان این پروژه به اتمام رسیده است
زمان باقی مانده
3249
حمایت کننده
image
موسسه خیرینه
دست خدا باشیم
11%
7,184,001 تومان
از 66,000,000تومان مورد نیاز
پایان زمان پروژه
زمان پروژه به پایان رسیده است
% 28
موفقیت
زمان این پروژه به اتمام رسیده است
زمان باقی مانده
3249
حمایت کننده
image
موسسه خیرینه
لبخند بسازیم 1401
28%
5,678,000 تومان
از 20,000,000تومان مورد نیاز
پایان زمان پروژه
زمان پروژه به پایان رسیده است
% 6
موفقیت
زمان این پروژه به اتمام رسیده است
زمان باقی مانده
3249
حمایت کننده
image
موسسه خیرینه
همسفره
6%
1,160,000 تومان
از 20,000,000تومان مورد نیاز
پایان زمان پروژه
زمان پروژه به پایان رسیده است
% 13
موفقیت
زمان این پروژه به اتمام رسیده است
زمان باقی مانده
3249
حمایت کننده
image
موسسه خیرینه
خشت امید
13%
6,262,000 تومان
از 50,000,000تومان مورد نیاز
پایان زمان پروژه
زمان پروژه به پایان رسیده است
% 18
موفقیت
زمان این پروژه به اتمام رسیده است
زمان باقی مانده
3249
حمایت کننده
image
موسسه خیرینه
عیدانه
18%
4,448,001 تومان
از 25,000,000تومان مورد نیاز
پایان زمان پروژه