logo

لطفا منتظر بمانید

پروژه های آرشیو

زمان پروژه به پایان رسیده است
% 2
موفقیت
زمان این پروژه به اتمام رسیده است
زمان باقی مانده
5402
حمایت کننده
image
موسسه خیرینه
آزاد سازی زندانی
2%
1,002,000 تومان
از 50,000,000تومان مورد نیاز
پایان زمان پروژه
زمان پروژه به پایان رسیده است
% 25
موفقیت
زمان این پروژه به اتمام رسیده است
زمان باقی مانده
5402
حمایت کننده
image
موسسه خیرینه
همسفره
25%
7,420,000 تومان
از 30,000,000تومان مورد نیاز
پایان زمان پروژه
زمان پروژه به پایان رسیده است
% 9
موفقیت
زمان این پروژه به اتمام رسیده است
زمان باقی مانده
5402
حمایت کننده
image
موسسه خیرینه
سفره دار
9%
1,800,000 تومان
از 20,000,000تومان مورد نیاز
پایان زمان پروژه
زمان پروژه به پایان رسیده است
% 19
موفقیت
زمان این پروژه به اتمام رسیده است
زمان باقی مانده
5402
حمایت کننده
image
موسسه خیرینه
لبخند بسازیم
19%
7,783,000 تومان
از 40,000,000تومان مورد نیاز
پایان زمان پروژه
زمان پروژه به پایان رسیده است
% 9
موفقیت
زمان این پروژه به اتمام رسیده است
زمان باقی مانده
5402
حمایت کننده
image
موسسه خیرینه
ربیع الانام
9%
4,250,000 تومان
از 50,000,000تومان مورد نیاز
پایان زمان پروژه
زمان پروژه به پایان رسیده است
% 6
موفقیت
زمان این پروژه به اتمام رسیده است
زمان باقی مانده
5402
حمایت کننده
image
موسسه خیرینه
نخلینه
6%
2,810,000 تومان
از 50,000,000تومان مورد نیاز
پایان زمان پروژه
زمان پروژه به پایان رسیده است
% 6
موفقیت
زمان این پروژه به اتمام رسیده است
زمان باقی مانده
5402
حمایت کننده
image
موسسه خیرینه
همدردی
6%
3,230,000 تومان
از 50,000,000تومان مورد نیاز
پایان زمان پروژه
زمان پروژه به پایان رسیده است
% 2
موفقیت
زمان این پروژه به اتمام رسیده است
زمان باقی مانده
5402
حمایت کننده
image
موسسه خیرینه
اطعام علوی
2%
1,000,000 تومان
از 50,000,000تومان مورد نیاز
پایان زمان پروژه
زمان پروژه به پایان رسیده است
% 14
موفقیت
زمان این پروژه به اتمام رسیده است
زمان باقی مانده
5402
حمایت کننده
image
موسسه خیرینه
طرح وصال
14%
8,596,450 تومان
از 60,000,000تومان مورد نیاز
پایان زمان پروژه
% 5
موفقیت
8 ماه
زمان باقی مانده
5402
حمایت کننده
image
موسسه خیرینه
دشت اول
5%
4,897,000 تومان
از 100,000,000تومان مورد نیاز
حمایت میکنم
زمان پروژه به پایان رسیده است
% 31
موفقیت
زمان این پروژه به اتمام رسیده است
زمان باقی مانده
5402
حمایت کننده
image
موسسه خیرینه
نذر مادر
31%
23,217,000 تومان
از 75,000,000تومان مورد نیاز
پایان زمان پروژه
زمان پروژه به پایان رسیده است
% 29
موفقیت
زمان این پروژه به اتمام رسیده است
زمان باقی مانده
5402
حمایت کننده
image
موسسه خیرینه
انسانم آرزوست
29%
8,636,000 تومان
از 30,000,000تومان مورد نیاز
پایان زمان پروژه