logo

لطفا منتظر بمانید

پروژه های آرشیو

زمان پروژه به پایان رسیده است
% 4
موفقیت
زمان این پروژه به اتمام رسیده است
زمان باقی مانده
3894
حمایت کننده
image
موسسه خیرینه
سرپناهی از مهر
4%
2,220,000 تومان
از 50,000,000تومان مورد نیاز
پایان زمان پروژه
زمان پروژه به پایان رسیده است
% 4
موفقیت
زمان این پروژه به اتمام رسیده است
زمان باقی مانده
3894
حمایت کننده
image
موسسه خیرینه
دست خدا باشیم
4%
3,571,000 تومان
از 80,000,000تومان مورد نیاز
پایان زمان پروژه
زمان پروژه به پایان رسیده است
% 7
موفقیت
زمان این پروژه به اتمام رسیده است
زمان باقی مانده
3894
حمایت کننده
image
موسسه خیرینه
نذر شیر
7%
1,380,000 تومان
از 20,000,000تومان مورد نیاز
پایان زمان پروژه
زمان پروژه به پایان رسیده است
% 4
موفقیت
زمان این پروژه به اتمام رسیده است
زمان باقی مانده
3894
حمایت کننده
image
موسسه خیرینه
اطعام نذر رضوی
4%
800,000 تومان
از 20,000,000تومان مورد نیاز
پایان زمان پروژه
زمان پروژه به پایان رسیده است
% 2
موفقیت
زمان این پروژه به اتمام رسیده است
زمان باقی مانده
3894
حمایت کننده
image
موسسه خیرینه
سفره دار
2%
1,345,000 تومان
از 70,000,000تومان مورد نیاز
پایان زمان پروژه
% 49
موفقیت
12 ماه
زمان باقی مانده
3894
حمایت کننده
image
موسسه خیرینه
قربانی اول ماه
49%
7,361,000 تومان
از 15,000,000تومان مورد نیاز
حمایت میکنم
زمان پروژه به پایان رسیده است
% 1
موفقیت
زمان این پروژه به اتمام رسیده است
زمان باقی مانده
3894
حمایت کننده
image
موسسه خیرینه
کمک به اکران لوپیتو برای دانش‌آموزان
1%
140,000 تومان
از 10,000,000تومان مورد نیاز
پایان زمان پروژه
زمان پروژه به پایان رسیده است
% 2
موفقیت
زمان این پروژه به اتمام رسیده است
زمان باقی مانده
3894
حمایت کننده
image
موسسه خیرینه
سفره دار
2%
495,000 تومان
از 25,000,000تومان مورد نیاز
پایان زمان پروژه
زمان پروژه به پایان رسیده است
% 0
موفقیت
زمان این پروژه به اتمام رسیده است
زمان باقی مانده
3894
حمایت کننده
image
موسسه خیرینه
میم مثل مادر
0%
7,297,248 تومان
از 1,500,000,000تومان مورد نیاز
پایان زمان پروژه
زمان پروژه به پایان رسیده است
% 3
موفقیت
زمان این پروژه به اتمام رسیده است
زمان باقی مانده
3894
حمایت کننده
image
موسسه خیرینه
گوشت قربانی
3%
670,000 تومان
از 20,000,000تومان مورد نیاز
پایان زمان پروژه
زمان پروژه به پایان رسیده است
% 28
موفقیت
زمان این پروژه به اتمام رسیده است
زمان باقی مانده
3894
حمایت کننده
image
موسسه خیرینه
نذر مادر
28%
21,252,265 تومان
از 75,000,000تومان مورد نیاز
پایان زمان پروژه
زمان پروژه به پایان رسیده است
% 3
موفقیت
زمان این پروژه به اتمام رسیده است
زمان باقی مانده
3894
حمایت کننده
image
موسسه خیرینه
نذر میوه
3%
612,300 تومان
از 20,000,000تومان مورد نیاز
پایان زمان پروژه