logo

لطفا منتظر بمانید

پروژه های آرشیو

% 0
موفقیت
6 روز
زمان باقی مانده
5402
حمایت کننده
image
موسسه خیرینه
اطعام حسینی
0%
0 تومان
از 20,000,000تومان مورد نیاز
حمایت میکنم
% 0
موفقیت
6 روز
زمان باقی مانده
5402
حمایت کننده
image
موسسه خیرینه
نذر آب
0%
0 تومان
از 20,000,000تومان مورد نیاز
حمایت میکنم
% 0
موفقیت
2 روز
زمان باقی مانده
5402
حمایت کننده
image
موسسه خیرینه
طبیب عشق
0%
0 تومان
از 20,000,000تومان مورد نیاز
حمایت میکنم
زمان پروژه به پایان رسیده است
% 0
موفقیت
زمان این پروژه به اتمام رسیده است
زمان باقی مانده
5402
حمایت کننده
image
موسسه خیرینه
طرح وصال
0%
0 تومان
از 50,000,000تومان مورد نیاز
پایان زمان پروژه
زمان پروژه به پایان رسیده است
% 0
موفقیت
زمان این پروژه به اتمام رسیده است
زمان باقی مانده
5402
حمایت کننده
image
موسسه خیرینه
پروانه ها بر مدار آفتاب
0%
0 تومان
از 60,000,000تومان مورد نیاز
پایان زمان پروژه
زمان پروژه به پایان رسیده است
% 0
موفقیت
زمان این پروژه به اتمام رسیده است
زمان باقی مانده
5402
حمایت کننده
image
موسسه خیرینه
سفره دار
0%
0 تومان
از 30,000,000تومان مورد نیاز
پایان زمان پروژه
زمان پروژه به پایان رسیده است
% 0
موفقیت
زمان این پروژه به اتمام رسیده است
زمان باقی مانده
5402
حمایت کننده
image
موسسه خیرینه
طبیب عشق
0%
0 تومان
از 65,000,000تومان مورد نیاز
پایان زمان پروژه
زمان پروژه به پایان رسیده است
% 2
موفقیت
زمان این پروژه به اتمام رسیده است
زمان باقی مانده
5402
حمایت کننده
image
موسسه خیرینه
آزاد سازی زندانی
2%
1,002,000 تومان
از 50,000,000تومان مورد نیاز
پایان زمان پروژه
زمان پروژه به پایان رسیده است
% 25
موفقیت
زمان این پروژه به اتمام رسیده است
زمان باقی مانده
5402
حمایت کننده
image
موسسه خیرینه
همسفره
25%
7,420,000 تومان
از 30,000,000تومان مورد نیاز
پایان زمان پروژه
زمان پروژه به پایان رسیده است
% 9
موفقیت
زمان این پروژه به اتمام رسیده است
زمان باقی مانده
5402
حمایت کننده
image
موسسه خیرینه
سفره دار
9%
1,800,000 تومان
از 20,000,000تومان مورد نیاز
پایان زمان پروژه
زمان پروژه به پایان رسیده است
% 19
موفقیت
زمان این پروژه به اتمام رسیده است
زمان باقی مانده
5402
حمایت کننده
image
موسسه خیرینه
لبخند بسازیم
19%
7,783,000 تومان
از 40,000,000تومان مورد نیاز
پایان زمان پروژه
زمان پروژه به پایان رسیده است
% 9
موفقیت
زمان این پروژه به اتمام رسیده است
زمان باقی مانده
5402
حمایت کننده
image
موسسه خیرینه
ربیع الانام
9%
4,250,000 تومان
از 50,000,000تومان مورد نیاز
پایان زمان پروژه