logo

لطفا منتظر بمانید

دسته: اشتغال و کارآفرینی

% 6
موفقیت
زمان این پروژه به اتمام رسیده است
زمان باقی مانده
5402
حمایت کننده
avatar defult
s_mohammad_d
نخلینه
2,810,000 تومان
از 50,000,000تومان مورد نیاز
حمایت میکنم
% 2
موفقیت
زمان این پروژه به اتمام رسیده است
زمان باقی مانده
5402
حمایت کننده
avatar defult
s_mohammad_d
خیرینه و مرغ در خوزستان
460,000 تومان
از 20,000,000تومان مورد نیاز
حمایت میکنم
% 1
موفقیت
زمان این پروژه به اتمام رسیده است
زمان باقی مانده
5402
حمایت کننده
avatar defult
s_mohammad_d
اردوی جهادی خشت امید
330,000 تومان
از 50,000,000تومان مورد نیاز
حمایت میکنم