logo

لطفا منتظر بمانید

دسته: تحصیل و آموزش

% 4
موفقیت
زمان این پروژه به اتمام رسیده است
زمان باقی مانده
3894
حمایت کننده
avatar defult
s_mohammad_d
دست خدا باشیم
3,571,000 تومان
از 80,000,000تومان مورد نیاز
حمایت میکنم
% 4
موفقیت
زمان این پروژه به اتمام رسیده است
زمان باقی مانده
3894
حمایت کننده
avatar defult
s_mohammad_d
اطعام نذر رضوی
800,000 تومان
از 20,000,000تومان مورد نیاز
حمایت میکنم
% 1
موفقیت
زمان این پروژه به اتمام رسیده است
زمان باقی مانده
3894
حمایت کننده
avatar defult
s_mohammad_d
کمک به اکران لوپیتو برای دانش‌آموزان
140,000 تومان
از 10,000,000تومان مورد نیاز
حمایت میکنم
% 3
موفقیت
زمان این پروژه به اتمام رسیده است
زمان باقی مانده
3894
حمایت کننده
avatar defult
s_mohammad_d
نذر میوه
612,300 تومان
از 20,000,000تومان مورد نیاز
حمایت میکنم
% 3
موفقیت
زمان این پروژه به اتمام رسیده است
زمان باقی مانده
3894
حمایت کننده
avatar defult
s_mohammad_d
نذر محرم
1,583,000 تومان
از 50,000,000تومان مورد نیاز
حمایت میکنم
% 28
موفقیت
زمان این پروژه به اتمام رسیده است
زمان باقی مانده
3894
حمایت کننده
avatar defult
s_mohammad_d
این آواز بی صداست
2,815,000 تومان
از 10,000,000تومان مورد نیاز
حمایت میکنم
% 4
موفقیت
زمان این پروژه به اتمام رسیده است
زمان باقی مانده
3894
حمایت کننده
avatar defult
s_mohammad_d
مهربانی برای همه
1,828,000 تومان
از 44,000,000تومان مورد نیاز
حمایت میکنم
% 1
موفقیت
زمان این پروژه به اتمام رسیده است
زمان باقی مانده
3894
حمایت کننده
avatar defult
s_mohammad_d
مشارکت در بازساری مدرسه
318,000 تومان
از 50,000,000تومان مورد نیاز
حمایت میکنم
% 13
موفقیت
زمان این پروژه به اتمام رسیده است
زمان باقی مانده
3894
حمایت کننده
avatar defult
s_mohammad_d
هم کلاسی
2,659,000 تومان
از 20,000,000تومان مورد نیاز
حمایت میکنم
% 1
موفقیت
زمان این پروژه به اتمام رسیده است
زمان باقی مانده
3894
حمایت کننده
avatar defult
s_mohammad_d
آموزش قالی بافی
15,000 تومان
از 3,000,000تومان مورد نیاز
حمایت میکنم