logo

لطفا منتظر بمانید

دسته: سلامت و درمان

% 0
موفقیت
2 روز
زمان باقی مانده
5402
حمایت کننده
avatar defult
s_mohammad_d
طبیب عشق
0 تومان
از 20,000,000تومان مورد نیاز
حمایت میکنم
% 0
موفقیت
زمان این پروژه به اتمام رسیده است
زمان باقی مانده
5402
حمایت کننده
مجمع خیرین خیرینه
طبیب عشق
0 تومان
از 65,000,000تومان مورد نیاز
حمایت میکنم
% 6
موفقیت
زمان این پروژه به اتمام رسیده است
زمان باقی مانده
5402
حمایت کننده
avatar defult
s_mohammad_d
همدردی
3,230,000 تومان
از 50,000,000تومان مورد نیاز
حمایت میکنم
% 17
موفقیت
زمان این پروژه به اتمام رسیده است
زمان باقی مانده
5402
حمایت کننده
avatar defult
s_mohammad_d
انسانم آرزوست
8,636,000 تومان
از 50,000,000تومان مورد نیاز
حمایت میکنم
% 43
موفقیت
زمان این پروژه به اتمام رسیده است
زمان باقی مانده
5402
حمایت کننده
avatar defult
s_mohammad_d
طبیب عشق
8,540,000 تومان
از 20,000,000تومان مورد نیاز
حمایت میکنم
% 4
موفقیت
زمان این پروژه به اتمام رسیده است
زمان باقی مانده
5402
حمایت کننده
avatar defult
s_mohammad_d
همیار سلامت
215,000 تومان
از 5,000,000تومان مورد نیاز
حمایت میکنم
% 50
موفقیت
زمان این پروژه به اتمام رسیده است
زمان باقی مانده
5402
حمایت کننده
مجمع خیرین خیرینه
نذر شیر خشک
3,000,000 تومان
از 6,000,000تومان مورد نیاز
حمایت میکنم
% 63
موفقیت
زمان این پروژه به اتمام رسیده است
زمان باقی مانده
5402
حمایت کننده
مجمع خیرین خیرینه
میم مثل مادر
1,895,000 تومان
از 3,000,000تومان مورد نیاز
حمایت میکنم
% 0
موفقیت
زمان این پروژه به اتمام رسیده است
زمان باقی مانده
5402
حمایت کننده
مجمع خیرین خیرینه
تبسم
0 تومان
از 3,000,000تومان مورد نیاز
حمایت میکنم
% NAN
موفقیت
زمان این پروژه به اتمام رسیده است
زمان باقی مانده
5402
حمایت کننده
مجمع خیرین خیرینه
همسایه
0 تومان
از 0تومان مورد نیاز
حمایت میکنم