logo

لطفا منتظر بمانید

دسته: عمران و بازسازی

% 12
موفقیت
2 هفته
زمان باقی مانده
4598
حمایت کننده
avatar defult
s_mohammad_d
سرپناهی از مهر
4,769,060 تومان
از 40,000,000تومان مورد نیاز
حمایت میکنم
% 4
موفقیت
زمان این پروژه به اتمام رسیده است
زمان باقی مانده
4598
حمایت کننده
مجمع خیرین خیرینه
سرپناهی از مهر
2,220,000 تومان
از 50,000,000تومان مورد نیاز
حمایت میکنم
% NAN
موفقیت
زمان این پروژه به اتمام رسیده است
زمان باقی مانده
4598
حمایت کننده
مجمع خیرین خیرینه
اردوی جهادی
0 تومان
از 0تومان مورد نیاز
حمایت میکنم
% NAN
موفقیت
زمان این پروژه به اتمام رسیده است
زمان باقی مانده
4598
حمایت کننده
مجمع خیرین خیرینه
خشت امید
0 تومان
از 0تومان مورد نیاز
حمایت میکنم
% NAN
موفقیت
زمان این پروژه به اتمام رسیده است
زمان باقی مانده
4598
حمایت کننده
مجمع خیرین خیرینه
اردوی جهادی یار دبستانی
0 تومان
از 0تومان مورد نیاز
حمایت میکنم
% NAN
موفقیت
زمان این پروژه به اتمام رسیده است
زمان باقی مانده
4598
حمایت کننده
مجمع خیرین خیرینه
اردوی جهادی همسایه
0 تومان
از 0تومان مورد نیاز
حمایت میکنم
% NAN
موفقیت
زمان این پروژه به اتمام رسیده است
زمان باقی مانده
4598
حمایت کننده
مجمع خیرین خیرینه
به یاد یار
0 تومان
از 0تومان مورد نیاز
حمایت میکنم