logo

لطفا منتظر بمانید

پروژه های آرشیو

زمان پروژه به پایان رسیده است
% 3
موفقیت
زمان این پروژه به اتمام رسیده است
زمان باقی مانده
2925
حمایت کننده
image
موسسه خیرینه
طرح وصال
3%
1,632,000 تومان
از 50,000,000تومان مورد نیاز
پایان زمان پروژه
% 2
موفقیت
1 ماه
زمان باقی مانده
2925
حمایت کننده
image
موسسه خیرینه
هشتم های هشت هزار تومانی
2%
3,768,000 تومان
از 200,000,000تومان مورد نیاز
حمایت میکنم
زمان پروژه به پایان رسیده است
% 8
موفقیت
زمان این پروژه به اتمام رسیده است
زمان باقی مانده
2925
حمایت کننده
image
موسسه خیرینه
پروانه ها بر مدار آفتاب
8%
833,987 تومان
از 10,000,000تومان مورد نیاز
پایان زمان پروژه
زمان پروژه به پایان رسیده است
% 0
موفقیت
زمان این پروژه به اتمام رسیده است
زمان باقی مانده
2925
حمایت کننده
image
موسسه خیرینه
دست خدا باشیم 1400
0%
0 تومان
از 50,000,000تومان مورد نیاز
پایان زمان پروژه
زمان پروژه به پایان رسیده است
% 0
موفقیت
زمان این پروژه به اتمام رسیده است
زمان باقی مانده
2925
حمایت کننده
image
موسسه خیرینه
هم سفره
0%
0 تومان
از 20,000,000تومان مورد نیاز
پایان زمان پروژه
زمان پروژه به پایان رسیده است
% 1
موفقیت
زمان این پروژه به اتمام رسیده است
زمان باقی مانده
2925
حمایت کننده
image
موسسه خیرینه
اردوی جهادی خشت امید
1%
330,000 تومان
از 50,000,000تومان مورد نیاز
پایان زمان پروژه
زمان پروژه به پایان رسیده است
% 2
موفقیت
زمان این پروژه به اتمام رسیده است
زمان باقی مانده
2925
حمایت کننده
image
موسسه خیرینه
آزادسازی زندانیان جرائم غیر عمد
2%
165,000 تومان
از 10,000,000تومان مورد نیاز
پایان زمان پروژه
100 %
این پروژه با موفقیت به پایان رسید
% 100
موفقیت
زمان این پروژه به اتمام رسیده است
زمان باقی مانده
2925
حمایت کننده
image
موسسه خیرینه
نذر مادر
100%
30,000,000 تومان
از 30,000,000تومان مورد نیاز
پروژه موفق شد!
100 %
این پروژه با موفقیت به پایان رسید
% 100
موفقیت
زمان این پروژه به اتمام رسیده است
زمان باقی مانده
2925
حمایت کننده
image
موسسه خیرینه
یلدای مهربانی
100%
12,750,300 تومان
از 12,000,000تومان مورد نیاز
پروژه موفق شد!
زمان پروژه به پایان رسیده است
% 4
موفقیت
زمان این پروژه به اتمام رسیده است
زمان باقی مانده
2925
حمایت کننده
image
موسسه خیرینه
همیار سلامت
4%
215,000 تومان
از 5,000,000تومان مورد نیاز
پایان زمان پروژه
زمان پروژه به پایان رسیده است
% 41
موفقیت
زمان این پروژه به اتمام رسیده است
زمان باقی مانده
2925
حمایت کننده
image
موسسه خیرینه
نذر اربعین
41%
8,250,000 تومان
از 20,000,000تومان مورد نیاز
پایان زمان پروژه
زمان پروژه به پایان رسیده است
% 14
موفقیت
زمان این پروژه به اتمام رسیده است
زمان باقی مانده
2925
حمایت کننده
image
موسسه خیرینه
نذر قربانی
14%
2,876,500 تومان
از 20,000,000تومان مورد نیاز
پایان زمان پروژه