logo

لطفا منتظر بمانید

پروژه های آرشیو

زمان پروژه به پایان رسیده است
% 50
موفقیت
زمان این پروژه به اتمام رسیده است
زمان باقی مانده
2925
حمایت کننده
image
موسسه خیرینه
نذر شیر خشک
50%
3,000,000 تومان
از 6,000,000تومان مورد نیاز
پایان زمان پروژه
زمان پروژه به پایان رسیده است
% 27
موفقیت
زمان این پروژه به اتمام رسیده است
زمان باقی مانده
2925
حمایت کننده
image
موسسه خیرینه
دشت اول
27%
814,156 تومان
از 3,000,000تومان مورد نیاز
پایان زمان پروژه
100 %
این پروژه با موفقیت به پایان رسید
% 100
موفقیت
زمان این پروژه به اتمام رسیده است
زمان باقی مانده
2925
حمایت کننده
image
موسسه خیرینه
به رسم پدر
100%
11,796,000 تومان
از 10,000,000تومان مورد نیاز
پروژه موفق شد!
100 %
این پروژه با موفقیت به پایان رسید
% 100
موفقیت
زمان این پروژه به اتمام رسیده است
زمان باقی مانده
2925
حمایت کننده
image
موسسه خیرینه
طرح وصال
100%
6,235,000 تومان
از 6,000,000تومان مورد نیاز
پروژه موفق شد!
100 %
این پروژه با موفقیت به پایان رسید
% 100
موفقیت
زمان این پروژه به اتمام رسیده است
زمان باقی مانده
2925
حمایت کننده
image
موسسه خیرینه
صدقه اول ماه
100%
1,395,000 تومان
از 1,000,000تومان مورد نیاز
پروژه موفق شد!
زمان پروژه به پایان رسیده است
% 2
موفقیت
زمان این پروژه به اتمام رسیده است
زمان باقی مانده
2925
حمایت کننده
image
موسسه خیرینه
دست خدا باشیم
2%
345,000 تومان
از 22,000,000تومان مورد نیاز
پایان زمان پروژه
زمان پروژه به پایان رسیده است
% 22
موفقیت
زمان این پروژه به اتمام رسیده است
زمان باقی مانده
2925
حمایت کننده
image
موسسه خیرینه
لبخند بسازیم
22%
2,805,000 تومان
از 13,000,000تومان مورد نیاز
پایان زمان پروژه
زمان پروژه به پایان رسیده است
% 93
موفقیت
زمان این پروژه به اتمام رسیده است
زمان باقی مانده
2925
حمایت کننده
image
موسسه خیرینه
بهار نیازمندان باشیم
93%
7,410,000 تومان
از 8,000,000تومان مورد نیاز
پایان زمان پروژه
زمان پروژه به پایان رسیده است
% NAN
موفقیت
زمان این پروژه به اتمام رسیده است
زمان باقی مانده
2925
حمایت کننده
image
موسسه خیرینه
پویش کتاب باران
NAN%
0 تومان
از 0تومان مورد نیاز
پایان زمان پروژه
زمان پروژه به پایان رسیده است
% 63
موفقیت
زمان این پروژه به اتمام رسیده است
زمان باقی مانده
2925
حمایت کننده
image
موسسه خیرینه
میم مثل مادر
63%
1,895,000 تومان
از 3,000,000تومان مورد نیاز
پایان زمان پروژه
100 %
این پروژه با موفقیت به پایان رسید
% 100
موفقیت
زمان این پروژه به اتمام رسیده است
زمان باقی مانده
2925
حمایت کننده
image
موسسه خیرینه
نذر مادر
100%
22,500,000 تومان
از 22,500,000تومان مورد نیاز
پروژه موفق شد!
100 %
این پروژه با موفقیت به پایان رسید
% 100
موفقیت
زمان این پروژه به اتمام رسیده است
زمان باقی مانده
2925
حمایت کننده
image
موسسه خیرینه
هم درد مردم ایران
100%
13,592,000 تومان
از 11,999,999تومان مورد نیاز
پروژه موفق شد!