logo

لطفا منتظر بمانید

دسته: عمومی

% 62
موفقیت
2 هفته
زمان باقی مانده
175
حمایت کننده
مجمع خیرین خیرینه
هم درد مردم ایران
6,207,000 تومان
از 10,000,000تومان مورد نیاز
حمایت میکنم
1
100 %
این پروژه با موفقیت به پایان رسید
% 100
موفقیت
زمان این پروژه به اتمام رسیده است
زمان باقی مانده
175
حمایت کننده
مجمع خیرین خیرینه
دشت اول
736,000 تومان
از 700,000تومان مورد نیاز
حمایت میکنم
% 0
موفقیت
زمان این پروژه به اتمام رسیده است
زمان باقی مانده
175
حمایت کننده
مجمع خیرین خیرینه
به رسم پدر
0 تومان
از 7,000,000تومان مورد نیاز
حمایت میکنم
% 21
موفقیت
زمان این پروژه به اتمام رسیده است
زمان باقی مانده
175
حمایت کننده
مجمع خیرین خیرینه
طرح وصال
1,470,000 تومان
از 7,000,000تومان مورد نیاز
حمایت میکنم
% 0
موفقیت
زمان این پروژه به اتمام رسیده است
زمان باقی مانده
175
حمایت کننده
مجمع خیرین خیرینه
تبسم
0 تومان
از 3,000,000تومان مورد نیاز
حمایت میکنم
% 0
موفقیت
زمان این پروژه به اتمام رسیده است
زمان باقی مانده
175
حمایت کننده
مجمع خیرین خیرینه
پروانه ها بر مدار آفتاب
0 تومان
از 4,300,000تومان مورد نیاز
حمایت میکنم
% 1
موفقیت
زمان این پروژه به اتمام رسیده است
زمان باقی مانده
175
حمایت کننده
مجمع خیرین خیرینه
دست خدا باشیم
300,000 تومان
از 22,000,000تومان مورد نیاز
حمایت میکنم
% 4
موفقیت
زمان این پروژه به اتمام رسیده است
زمان باقی مانده
175
حمایت کننده
مجمع خیرین خیرینه
لبخند بساز
575,000 تومان
از 13,000,000تومان مورد نیاز
حمایت میکنم
% 0
موفقیت
زمان این پروژه به اتمام رسیده است
زمان باقی مانده
175
حمایت کننده
مجمع خیرین خیرینه
دست خدا باشیم
0 تومان
از 30,000,000تومان مورد نیاز
حمایت میکنم
% NAN
موفقیت
زمان این پروژه به اتمام رسیده است
زمان باقی مانده
175
حمایت کننده
مجمع خیرین خیرینه
بهار همدلی
0 تومان
از 0تومان مورد نیاز
حمایت میکنم