logo

لطفا منتظر بمانید

دسته: عمومی

% 5
موفقیت
زمان این پروژه به اتمام رسیده است
زمان باقی مانده
2160
حمایت کننده
avatar defult
s_mohammad_d
یار مهربان
936,000 تومان
از 18,000,000تومان مورد نیاز
حمایت میکنم
% 4
موفقیت
زمان این پروژه به اتمام رسیده است
زمان باقی مانده
2160
حمایت کننده
avatar defult
s_mohammad_d
قربانی اول ماه صفر
1,897,208 تومان
از 50,000,000تومان مورد نیاز
حمایت میکنم
% 37
موفقیت
زمان این پروژه به اتمام رسیده است
زمان باقی مانده
2160
حمایت کننده
avatar defult
s_mohammad_d
نذر شیر خشک
7,405,130 تومان
از 20,000,000تومان مورد نیاز
حمایت میکنم
% 54
موفقیت
زمان این پروژه به اتمام رسیده است
زمان باقی مانده
2160
حمایت کننده
avatar defult
s_mohammad_d
به رسم پدر
10,784,000 تومان
از 20,000,000تومان مورد نیاز
حمایت میکنم
% 3
موفقیت
زمان این پروژه به اتمام رسیده است
زمان باقی مانده
2160
حمایت کننده
avatar defult
s_mohammad_d
طرح وصال
1,632,000 تومان
از 50,000,000تومان مورد نیاز
حمایت میکنم
% 0
موفقیت
زمان این پروژه به اتمام رسیده است
زمان باقی مانده
2160
حمایت کننده
avatar defult
s_mohammad_d
هم سفره
0 تومان
از 20,000,000تومان مورد نیاز
حمایت میکنم
% 4
موفقیت
زمان این پروژه به اتمام رسیده است
زمان باقی مانده
2160
حمایت کننده
avatar defult
s_mohammad_d
همیار سلامت
215,000 تومان
از 5,000,000تومان مورد نیاز
حمایت میکنم
% 41
موفقیت
زمان این پروژه به اتمام رسیده است
زمان باقی مانده
2160
حمایت کننده
avatar defult
s_mohammad_d
نذر اربعین
8,250,000 تومان
از 20,000,000تومان مورد نیاز
حمایت میکنم
% 27
موفقیت
زمان این پروژه به اتمام رسیده است
زمان باقی مانده
2160
حمایت کننده
مجمع خیرین خیرینه
دشت اول
814,156 تومان
از 3,000,000تومان مورد نیاز
حمایت میکنم
1
100 %
این پروژه با موفقیت به پایان رسید
% 100
موفقیت
زمان این پروژه به اتمام رسیده است
زمان باقی مانده
2160
حمایت کننده
avatar defult
s_mohammad_d
طرح وصال
6,235,000 تومان
از 6,000,000تومان مورد نیاز
حمایت میکنم