logo

لطفا منتظر بمانید

دسته: عمومی

% 0
موفقیت
3 هفته
زمان باقی مانده
5402
حمایت کننده
مجمع خیرین خیرینه
طرح وصال
0 تومان
از 50,000,000تومان مورد نیاز
حمایت میکنم
% 2
موفقیت
زمان این پروژه به اتمام رسیده است
زمان باقی مانده
5402
حمایت کننده
avatar defult
s_mohammad_d
آزاد سازی زندانی
1,002,000 تومان
از 50,000,000تومان مورد نیاز
حمایت میکنم
% 9
موفقیت
زمان این پروژه به اتمام رسیده است
زمان باقی مانده
5402
حمایت کننده
avatar defult
s_mohammad_d
سفره دار
1,800,000 تومان
از 20,000,000تومان مورد نیاز
حمایت میکنم
% 19
موفقیت
زمان این پروژه به اتمام رسیده است
زمان باقی مانده
5402
حمایت کننده
avatar defult
s_mohammad_d
لبخند بسازیم
7,783,000 تومان
از 40,000,000تومان مورد نیاز
حمایت میکنم
% 9
موفقیت
زمان این پروژه به اتمام رسیده است
زمان باقی مانده
5402
حمایت کننده
avatar defult
s_mohammad_d
ربیع الانام
4,250,000 تومان
از 50,000,000تومان مورد نیاز
حمایت میکنم
% 2
موفقیت
زمان این پروژه به اتمام رسیده است
زمان باقی مانده
5402
حمایت کننده
avatar defult
s_mohammad_d
اطعام علوی
1,000,000 تومان
از 50,000,000تومان مورد نیاز
حمایت میکنم
% 14
موفقیت
زمان این پروژه به اتمام رسیده است
زمان باقی مانده
5402
حمایت کننده
avatar defult
s_mohammad_d
طرح وصال
8,596,450 تومان
از 60,000,000تومان مورد نیاز
حمایت میکنم
% 5
موفقیت
6 ماه
زمان باقی مانده
5402
حمایت کننده
مجمع خیرین خیرینه
دشت اول
4,897,000 تومان
از 100,000,000تومان مورد نیاز
حمایت میکنم
% 0
موفقیت
زمان این پروژه به اتمام رسیده است
زمان باقی مانده
5402
حمایت کننده
avatar defult
s_mohammad_d
یه لقمه مهربونی
10,000 تومان
از 3,000,000تومان مورد نیاز
حمایت میکنم
% 18
موفقیت
2 روز
زمان باقی مانده
5402
حمایت کننده
avatar defult
s_mohammad_d
تهیه و ذبح قربانی عید قربان
9,234,000 تومان
از 50,000,000تومان مورد نیاز
حمایت میکنم