logo

لطفا منتظر بمانید

دسته: عمومی

% 0
موفقیت
زمان این پروژه به اتمام رسیده است
زمان باقی مانده
5402
حمایت کننده
avatar defult
s_mohammad_d
یه لقمه مهربونی
10,000 تومان
از 3,000,000تومان مورد نیاز
حمایت میکنم
% 18
موفقیت
زمان این پروژه به اتمام رسیده است
زمان باقی مانده
5402
حمایت کننده
avatar defult
s_mohammad_d
تهیه و ذبح قربانی عید قربان
9,234,000 تومان
از 50,000,000تومان مورد نیاز
حمایت میکنم
% 54
موفقیت
زمان این پروژه به اتمام رسیده است
زمان باقی مانده
5402
حمایت کننده
avatar defult
s_mohammad_d
قربانی اول ماه صفر
16,136,000 تومان
از 30,000,000تومان مورد نیاز
حمایت میکنم
% 32
موفقیت
زمان این پروژه به اتمام رسیده است
زمان باقی مانده
5402
حمایت کننده
مجمع خیرین خیرینه
نذر مادر
32,192,011 تومان
از 100,000,000تومان مورد نیاز
حمایت میکنم
% 5
موفقیت
زمان این پروژه به اتمام رسیده است
زمان باقی مانده
5402
حمایت کننده
avatar defult
s_mohammad_d
یار مهربان
936,000 تومان
از 18,000,000تومان مورد نیاز
حمایت میکنم
% 4
موفقیت
زمان این پروژه به اتمام رسیده است
زمان باقی مانده
5402
حمایت کننده
avatar defult
s_mohammad_d
قربانی اول ماه صفر
1,897,208 تومان
از 50,000,000تومان مورد نیاز
حمایت میکنم
% 37
موفقیت
زمان این پروژه به اتمام رسیده است
زمان باقی مانده
5402
حمایت کننده
avatar defult
s_mohammad_d
نذر شیر خشک
7,405,130 تومان
از 20,000,000تومان مورد نیاز
حمایت میکنم
% 54
موفقیت
زمان این پروژه به اتمام رسیده است
زمان باقی مانده
5402
حمایت کننده
avatar defult
s_mohammad_d
به رسم پدر
10,784,000 تومان
از 20,000,000تومان مورد نیاز
حمایت میکنم
% 3
موفقیت
زمان این پروژه به اتمام رسیده است
زمان باقی مانده
5402
حمایت کننده
avatar defult
s_mohammad_d
طرح وصال
1,632,000 تومان
از 50,000,000تومان مورد نیاز
حمایت میکنم
% 0
موفقیت
زمان این پروژه به اتمام رسیده است
زمان باقی مانده
5402
حمایت کننده
avatar defult
s_mohammad_d
هم سفره
0 تومان
از 20,000,000تومان مورد نیاز
حمایت میکنم