logo

لطفا منتظر بمانید

دسته: عمومی

% 4
موفقیت
زمان این پروژه به اتمام رسیده است
زمان باقی مانده
5402
حمایت کننده
avatar defult
s_mohammad_d
همیار سلامت
215,000 تومان
از 5,000,000تومان مورد نیاز
حمایت میکنم
% 41
موفقیت
زمان این پروژه به اتمام رسیده است
زمان باقی مانده
5402
حمایت کننده
avatar defult
s_mohammad_d
نذر اربعین
8,250,000 تومان
از 20,000,000تومان مورد نیاز
حمایت میکنم
% 27
موفقیت
زمان این پروژه به اتمام رسیده است
زمان باقی مانده
5402
حمایت کننده
مجمع خیرین خیرینه
دشت اول
814,156 تومان
از 3,000,000تومان مورد نیاز
حمایت میکنم
1
100 %
این پروژه با موفقیت به پایان رسید
% 100
موفقیت
زمان این پروژه به اتمام رسیده است
زمان باقی مانده
5402
حمایت کننده
avatar defult
s_mohammad_d
طرح وصال
6,235,000 تومان
از 6,000,000تومان مورد نیاز
حمایت میکنم
% 2
موفقیت
زمان این پروژه به اتمام رسیده است
زمان باقی مانده
5402
حمایت کننده
مجمع خیرین خیرینه
دست خدا باشیم
345,000 تومان
از 22,000,000تومان مورد نیاز
حمایت میکنم
% 93
موفقیت
زمان این پروژه به اتمام رسیده است
زمان باقی مانده
5402
حمایت کننده
مجمع خیرین خیرینه
بهار نیازمندان باشیم
7,410,000 تومان
از 8,000,000تومان مورد نیاز
حمایت میکنم
2
100 %
این پروژه با موفقیت به پایان رسید
% 100
موفقیت
زمان این پروژه به اتمام رسیده است
زمان باقی مانده
5402
حمایت کننده
مجمع خیرین خیرینه
نذر مادر
22,500,000 تومان
از 22,500,000تومان مورد نیاز
حمایت میکنم
3
100 %
این پروژه با موفقیت به پایان رسید
% 100
موفقیت
زمان این پروژه به اتمام رسیده است
زمان باقی مانده
5402
حمایت کننده
مجمع خیرین خیرینه
هم درد مردم ایران
13,592,000 تومان
از 11,999,999تومان مورد نیاز
حمایت میکنم
4
100 %
این پروژه با موفقیت به پایان رسید
% 100
موفقیت
زمان این پروژه به اتمام رسیده است
زمان باقی مانده
5402
حمایت کننده
مجمع خیرین خیرینه
دشت اول
736,000 تومان
از 700,000تومان مورد نیاز
حمایت میکنم
% 0
موفقیت
زمان این پروژه به اتمام رسیده است
زمان باقی مانده
5402
حمایت کننده
مجمع خیرین خیرینه
به رسم پدر
0 تومان
از 7,000,000تومان مورد نیاز
حمایت میکنم