logo

لطفا منتظر بمانید

دسته: سایر

% 79
موفقیت
زمان این پروژه به اتمام رسیده است
زمان باقی مانده
573
حمایت کننده
avatar defult
s_mohammad_d
به رسم پدر
11,796,000 تومان
از 15,000,000تومان مورد نیاز
حمایت میکنم
% 0
موفقیت
زمان این پروژه به اتمام رسیده است
زمان باقی مانده
573
حمایت کننده
avatar defult
s_mohammad_d
هشتم های هشت هزار تومانی
28,000 تومان
از 200,000,000تومان مورد نیاز
حمایت میکنم
% 1
موفقیت
5 روز
زمان باقی مانده
573
حمایت کننده
avatar defult
s_mohammad_d
صدقه اول ماه
1,395,000 تومان
از 100,000,000تومان مورد نیاز
حمایت میکنم
% 22
موفقیت
زمان این پروژه به اتمام رسیده است
زمان باقی مانده
573
حمایت کننده
avatar defult
s_mohammad_d
لبخند بسازیم
2,805,000 تومان
از 13,000,000تومان مورد نیاز
حمایت میکنم
% NAN
موفقیت
زمان این پروژه به اتمام رسیده است
زمان باقی مانده
573
حمایت کننده
مجمع خیرین خیرینه
همسایه
0 تومان
از 0تومان مورد نیاز
حمایت میکنم
% 0
موفقیت
7 ماه
زمان باقی مانده
573
حمایت کننده
مجمع خیرین خیرینه
قلک خیرینه
310,000 تومان
از 100,000,000,000,000تومان مورد نیاز
حمایت میکنم