logo

لطفا منتظر بمانید

دسته: سایر

1
100 %
این پروژه با موفقیت به پایان رسید
% 100
موفقیت
زمان این پروژه به اتمام رسیده است
زمان باقی مانده
1114
حمایت کننده
avatar defult
s_mohammad_d
نذر مادر
30,000,000 تومان
از 30,000,000تومان مورد نیاز
حمایت میکنم
2
100 %
این پروژه با موفقیت به پایان رسید
% 100
موفقیت
زمان این پروژه به اتمام رسیده است
زمان باقی مانده
1114
حمایت کننده
avatar defult
s_mohammad_d
یلدای مهربانی
12,750,300 تومان
از 12,000,000تومان مورد نیاز
حمایت میکنم
% 14
موفقیت
زمان این پروژه به اتمام رسیده است
زمان باقی مانده
1114
حمایت کننده
avatar defult
s_mohammad_d
نذر قربانی
2,876,500 تومان
از 20,000,000تومان مورد نیاز
حمایت میکنم
3
100 %
این پروژه با موفقیت به پایان رسید
% 100
موفقیت
زمان این پروژه به اتمام رسیده است
زمان باقی مانده
1114
حمایت کننده
avatar defult
s_mohammad_d
به رسم پدر
11,796,000 تومان
از 10,000,000تومان مورد نیاز
حمایت میکنم
4
100 %
این پروژه با موفقیت به پایان رسید
% 100
موفقیت
زمان این پروژه به اتمام رسیده است
زمان باقی مانده
1114
حمایت کننده
avatar defult
s_mohammad_d
صدقه اول ماه
1,395,000 تومان
از 1,000,000تومان مورد نیاز
حمایت میکنم
% 22
موفقیت
زمان این پروژه به اتمام رسیده است
زمان باقی مانده
1114
حمایت کننده
avatar defult
s_mohammad_d
لبخند بسازیم
2,805,000 تومان
از 13,000,000تومان مورد نیاز
حمایت میکنم
% NAN
موفقیت
زمان این پروژه به اتمام رسیده است
زمان باقی مانده
1114
حمایت کننده
مجمع خیرین خیرینه
همسایه
0 تومان
از 0تومان مورد نیاز
حمایت میکنم
% 0
موفقیت
2 هفته
زمان باقی مانده
1114
حمایت کننده
مجمع خیرین خیرینه
قلک خیرینه
310,000 تومان
از 100,000,000,000,000تومان مورد نیاز
حمایت میکنم