logo

لطفا منتظر بمانید

دسته: سایر

% 2
موفقیت
زمان این پروژه به اتمام رسیده است
زمان باقی مانده
4598
حمایت کننده
avatar defult
s_mohammad_d
سفره دار
830,000 تومان
از 50,000,000تومان مورد نیاز
حمایت میکنم
% 2
موفقیت
زمان این پروژه به اتمام رسیده است
زمان باقی مانده
4598
حمایت کننده
avatar defult
s_mohammad_d
نذر اربعین
800,000 تومان
از 50,000,000تومان مورد نیاز
حمایت میکنم
% 0
موفقیت
زمان این پروژه به اتمام رسیده است
زمان باقی مانده
4598
حمایت کننده
avatar defult
s_mohammad_d
سرپناهی از مهر
625,000 تومان
از 150,000,000تومان مورد نیاز
حمایت میکنم
% 33
موفقیت
9 ماه
زمان باقی مانده
4598
حمایت کننده
avatar defult
s_mohammad_d
قربانی اول ماه قمری
6,686,000 تومان
از 20,000,000تومان مورد نیاز
حمایت میکنم
% 42
موفقیت
زمان این پروژه به اتمام رسیده است
زمان باقی مانده
4598
حمایت کننده
avatar defult
s_mohammad_d
به رسم پدر
20,906,800 تومان
از 50,000,000تومان مورد نیاز
حمایت میکنم
% 37
موفقیت
زمان این پروژه به اتمام رسیده است
زمان باقی مانده
4598
حمایت کننده
avatar defult
s_mohammad_d
طرح وصال
7,472,000 تومان
از 20,000,000تومان مورد نیاز
حمایت میکنم
% 3
موفقیت
زمان این پروژه به اتمام رسیده است
زمان باقی مانده
4598
حمایت کننده
avatar defult
s_mohammad_d
مهر مادری
280,000 تومان
از 10,000,000تومان مورد نیاز
حمایت میکنم
% 7
موفقیت
زمان این پروژه به اتمام رسیده است
زمان باقی مانده
4598
حمایت کننده
avatar defult
s_mohammad_d
نذر شیر
1,380,000 تومان
از 20,000,000تومان مورد نیاز
حمایت میکنم
% 2
موفقیت
زمان این پروژه به اتمام رسیده است
زمان باقی مانده
4598
حمایت کننده
avatar defult
s_mohammad_d
سفره دار
1,345,000 تومان
از 70,000,000تومان مورد نیاز
حمایت میکنم
% 2
موفقیت
زمان این پروژه به اتمام رسیده است
زمان باقی مانده
4598
حمایت کننده
avatar defult
s_mohammad_d
سفره دار
495,000 تومان
از 25,000,000تومان مورد نیاز
حمایت میکنم