logo

لطفا منتظر بمانید

دسته: سایر

% 8
موفقیت
زمان این پروژه به اتمام رسیده است
زمان باقی مانده
1731
حمایت کننده
avatar defult
s_mohammad_d
پویش اطعام قربان تا غدیر
392,000 تومان
از 5,000,000تومان مورد نیاز
حمایت میکنم
% 53
موفقیت
زمان این پروژه به اتمام رسیده است
زمان باقی مانده
1731
حمایت کننده
avatar defult
s_mohammad_d
عید سعید قربان
10,592,100 تومان
از 20,000,000تومان مورد نیاز
حمایت میکنم
% 1
موفقیت
4 روز
زمان باقی مانده
1731
حمایت کننده
avatar defult
s_mohammad_d
هشتم های هشت هزار تومانی
2,943,000 تومان
از 200,000,000تومان مورد نیاز
حمایت میکنم
% 8
موفقیت
زمان این پروژه به اتمام رسیده است
زمان باقی مانده
1731
حمایت کننده
avatar defult
s_mohammad_d
پروانه ها بر مدار آفتاب
833,987 تومان
از 10,000,000تومان مورد نیاز
حمایت میکنم
% 0
موفقیت
زمان این پروژه به اتمام رسیده است
زمان باقی مانده
1731
حمایت کننده
avatar defult
s_mohammad_d
دست خدا باشیم 1400
0 تومان
از 50,000,000تومان مورد نیاز
حمایت میکنم
1
100 %
این پروژه با موفقیت به پایان رسید
% 100
موفقیت
زمان این پروژه به اتمام رسیده است
زمان باقی مانده
1731
حمایت کننده
avatar defult
s_mohammad_d
نذر مادر
30,000,000 تومان
از 30,000,000تومان مورد نیاز
حمایت میکنم
2
100 %
این پروژه با موفقیت به پایان رسید
% 100
موفقیت
زمان این پروژه به اتمام رسیده است
زمان باقی مانده
1731
حمایت کننده
avatar defult
s_mohammad_d
یلدای مهربانی
12,750,300 تومان
از 12,000,000تومان مورد نیاز
حمایت میکنم
% 14
موفقیت
زمان این پروژه به اتمام رسیده است
زمان باقی مانده
1731
حمایت کننده
avatar defult
s_mohammad_d
نذر قربانی
2,876,500 تومان
از 20,000,000تومان مورد نیاز
حمایت میکنم
3
100 %
این پروژه با موفقیت به پایان رسید
% 100
موفقیت
زمان این پروژه به اتمام رسیده است
زمان باقی مانده
1731
حمایت کننده
avatar defult
s_mohammad_d
به رسم پدر
11,796,000 تومان
از 10,000,000تومان مورد نیاز
حمایت میکنم
4
100 %
این پروژه با موفقیت به پایان رسید
% 100
موفقیت
زمان این پروژه به اتمام رسیده است
زمان باقی مانده
1731
حمایت کننده
avatar defult
s_mohammad_d
صدقه اول ماه
1,395,000 تومان
از 1,000,000تومان مورد نیاز
حمایت میکنم