logo

لطفا منتظر بمانید

دسته: سایر

% 67
موفقیت
زمان این پروژه به اتمام رسیده است
زمان باقی مانده
2160
حمایت کننده
avatar defult
s_mohammad_d
نذر مادر
25,126,000 تومان
از 37,500,000تومان مورد نیاز
حمایت میکنم
% 10
موفقیت
زمان این پروژه به اتمام رسیده است
زمان باقی مانده
2160
حمایت کننده
avatar defult
s_mohammad_d
قربانی گوسفند
5,068,000 تومان
از 50,000,000تومان مورد نیاز
حمایت میکنم
% 8
موفقیت
زمان این پروژه به اتمام رسیده است
زمان باقی مانده
2160
حمایت کننده
avatar defult
s_mohammad_d
پویش اطعام قربان تا غدیر
392,000 تومان
از 5,000,000تومان مورد نیاز
حمایت میکنم
% 53
موفقیت
زمان این پروژه به اتمام رسیده است
زمان باقی مانده
2160
حمایت کننده
avatar defult
s_mohammad_d
عید سعید قربان
10,592,100 تومان
از 20,000,000تومان مورد نیاز
حمایت میکنم
% 2
موفقیت
6 روز
زمان باقی مانده
2160
حمایت کننده
avatar defult
s_mohammad_d
هشتم های هشت هزار تومانی
3,187,000 تومان
از 200,000,000تومان مورد نیاز
حمایت میکنم
% 8
موفقیت
زمان این پروژه به اتمام رسیده است
زمان باقی مانده
2160
حمایت کننده
avatar defult
s_mohammad_d
پروانه ها بر مدار آفتاب
833,987 تومان
از 10,000,000تومان مورد نیاز
حمایت میکنم
% 0
موفقیت
زمان این پروژه به اتمام رسیده است
زمان باقی مانده
2160
حمایت کننده
avatar defult
s_mohammad_d
دست خدا باشیم 1400
0 تومان
از 50,000,000تومان مورد نیاز
حمایت میکنم
1
100 %
این پروژه با موفقیت به پایان رسید
% 100
موفقیت
زمان این پروژه به اتمام رسیده است
زمان باقی مانده
2160
حمایت کننده
avatar defult
s_mohammad_d
نذر مادر
30,000,000 تومان
از 30,000,000تومان مورد نیاز
حمایت میکنم
2
100 %
این پروژه با موفقیت به پایان رسید
% 100
موفقیت
زمان این پروژه به اتمام رسیده است
زمان باقی مانده
2160
حمایت کننده
avatar defult
s_mohammad_d
یلدای مهربانی
12,750,300 تومان
از 12,000,000تومان مورد نیاز
حمایت میکنم
% 14
موفقیت
زمان این پروژه به اتمام رسیده است
زمان باقی مانده
2160
حمایت کننده
avatar defult
s_mohammad_d
نذر قربانی
2,876,500 تومان
از 20,000,000تومان مورد نیاز
حمایت میکنم