logo

لطفا منتظر بمانید

دسته: سایر

% 0
موفقیت
زمان این پروژه به اتمام رسیده است
زمان باقی مانده
4598
حمایت کننده
avatar defult
s_mohammad_d
میم مثل مادر
7,297,248 تومان
از 1,500,000,000تومان مورد نیاز
حمایت میکنم
% 3
موفقیت
زمان این پروژه به اتمام رسیده است
زمان باقی مانده
4598
حمایت کننده
avatar defult
s_mohammad_d
گوشت قربانی
670,000 تومان
از 20,000,000تومان مورد نیاز
حمایت میکنم
% 28
موفقیت
زمان این پروژه به اتمام رسیده است
زمان باقی مانده
4598
حمایت کننده
avatar defult
s_mohammad_d
نذر مادر
21,252,265 تومان
از 75,000,000تومان مورد نیاز
حمایت میکنم
% 1
موفقیت
زمان این پروژه به اتمام رسیده است
زمان باقی مانده
4598
حمایت کننده
avatar defult
s_mohammad_d
یلدای مهربانی
405,000 تومان
از 40,000,000تومان مورد نیاز
حمایت میکنم
% 3
موفقیت
زمان این پروژه به اتمام رسیده است
زمان باقی مانده
4598
حمایت کننده
avatar defult
s_mohammad_d
نذر محرم
1,583,000 تومان
از 50,000,000تومان مورد نیاز
حمایت میکنم
% 94
موفقیت
زمان این پروژه به اتمام رسیده است
زمان باقی مانده
4598
حمایت کننده
avatar defult
s_mohammad_d
نذر شیر خشک
11,226,001 تومان
از 12,000,000تومان مورد نیاز
حمایت میکنم
% 93
موفقیت
زمان این پروژه به اتمام رسیده است
زمان باقی مانده
4598
حمایت کننده
avatar defult
s_mohammad_d
به رسم پدر
18,594,001 تومان
از 20,000,000تومان مورد نیاز
حمایت میکنم
% 8
موفقیت
زمان این پروژه به اتمام رسیده است
زمان باقی مانده
4598
حمایت کننده
avatar defult
s_mohammad_d
قربانی عید قربان
3,112,000 تومان
از 40,000,000تومان مورد نیاز
حمایت میکنم
% 41
موفقیت
زمان این پروژه به اتمام رسیده است
زمان باقی مانده
4598
حمایت کننده
avatar defult
s_mohammad_d
پروانه ها بر مدار آفتاب
2,844,500 تومان
از 7,000,000تومان مورد نیاز
حمایت میکنم
% 47
موفقیت
زمان این پروژه به اتمام رسیده است
زمان باقی مانده
4598
حمایت کننده
avatar defult
s_mohammad_d
نخلینه
5,690,000 تومان
از 12,100,000تومان مورد نیاز
حمایت میکنم