logo

لطفا منتظر بمانید

دسته: سایر

% 41
موفقیت
زمان این پروژه به اتمام رسیده است
زمان باقی مانده
5402
حمایت کننده
avatar defult
s_mohammad_d
پروانه ها بر مدار آفتاب
2,844,500 تومان
از 7,000,000تومان مورد نیاز
حمایت میکنم
% 47
موفقیت
زمان این پروژه به اتمام رسیده است
زمان باقی مانده
5402
حمایت کننده
avatar defult
s_mohammad_d
نخلینه
5,690,000 تومان
از 12,100,000تومان مورد نیاز
حمایت میکنم
% 11
موفقیت
زمان این پروژه به اتمام رسیده است
زمان باقی مانده
5402
حمایت کننده
avatar defult
s_mohammad_d
دست خدا باشیم
7,184,001 تومان
از 66,000,000تومان مورد نیاز
حمایت میکنم
% 28
موفقیت
زمان این پروژه به اتمام رسیده است
زمان باقی مانده
5402
حمایت کننده
avatar defult
s_mohammad_d
لبخند بسازیم 1401
5,678,000 تومان
از 20,000,000تومان مورد نیاز
حمایت میکنم
% 6
موفقیت
زمان این پروژه به اتمام رسیده است
زمان باقی مانده
5402
حمایت کننده
avatar defult
s_mohammad_d
همسفره
1,160,000 تومان
از 20,000,000تومان مورد نیاز
حمایت میکنم
% 13
موفقیت
زمان این پروژه به اتمام رسیده است
زمان باقی مانده
5402
حمایت کننده
avatar defult
s_mohammad_d
خشت امید
6,262,000 تومان
از 50,000,000تومان مورد نیاز
حمایت میکنم
% 18
موفقیت
زمان این پروژه به اتمام رسیده است
زمان باقی مانده
5402
حمایت کننده
avatar defult
s_mohammad_d
عیدانه
4,448,001 تومان
از 25,000,000تومان مورد نیاز
حمایت میکنم
% 1
موفقیت
زمان این پروژه به اتمام رسیده است
زمان باقی مانده
5402
حمایت کننده
avatar defult
s_mohammad_d
توزیع ۱۱۰ بسته ی ارزاق
9,848,000 تومان
از 1,100,000,000تومان مورد نیاز
حمایت میکنم
% 67
موفقیت
زمان این پروژه به اتمام رسیده است
زمان باقی مانده
5402
حمایت کننده
avatar defult
s_mohammad_d
نذر مادر
25,126,000 تومان
از 37,500,000تومان مورد نیاز
حمایت میکنم
% 10
موفقیت
زمان این پروژه به اتمام رسیده است
زمان باقی مانده
5402
حمایت کننده
avatar defult
s_mohammad_d
قربانی گوسفند
5,068,000 تومان
از 50,000,000تومان مورد نیاز
حمایت میکنم